REGULAMIN KONKURSU

Jeśli jeszcze nie bierzesz udziału w konkursie to koniecznie dołącz! Wejdź na naszego Facebook'a i odnajdź konkursowy post! Konkurs trwa do 02.08.2023 roku

 1. Car Lease Polska
 2. Blog
 3. REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 • 1. Organizator
 1. Organizatorem konkursu jest Firma Car Lease Polska sp. z o.o., Ul. Władysława IV 43/501, 81-395 Gdynia, NIP 5842778576, tel. 58 670 44 33, e-mail marketing@carleasepolska.pl

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Car Lease Polska sp. z o.o., Ul. Władysława IV 43/501, 81-395 Gdynia, NIP 5842778576, tel. 58 670 44 33, e-mail marketing@carleasepolska.pl

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 

 

 • 2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 26.07.2023 i trwa do dnia 02.08.2023, godz. 17.00
 2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa się najpóźniej do godziny 17.00 w dniu 03.08.2023
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

1.5.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Facebook muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 • 4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Facebook na profilu Organizatora pod adresem carleasepolska

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

1. Skomentowaniu postu użytkownika carleasepolska w serwisie Facebook  z odpowiedzią na pytanie: “gdybyś miał wskazać swój wymarzony samochód, to jaki byłby to model i dlaczego akurat ten?”

 

 1. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 2 najciekawsze komentarze i nagrodzi autorów voucherem do sklepu “Prezentmarzeń” o wartości 500 zł (pięćset złotych).

 

 1. Administratorzy profilu https://www.facebook.com/carleasepolska mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 

 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w Konkursie organizowanym przez https://www.facebook.com/carleasepolska, są dwa vouchery o wartości 500 (pięćsete) złotych na zakupy w sklepie “Prezentmarzeń”. 
 2. Vouchery są ważne bezterminowo.
 3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 500 zł (pięćset) w postaci karty podarunkowej   
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook wysłaną z oficjalnego konta https://www.facebook.com/carleasepolska. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci vouchera jest przesłanie wiadomości zwrotnej w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od organizatora, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) lub adres wybranego paczkomatu.
 5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Car Lease Polska z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Car Lease Polska w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Car Lease Polska.

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 • 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Firma Car Lease Polska sp. z o.o., Ul. Władysława IV 43/501, 81-395 Gdynia, NIP 5842778576, tel. 58 670 44 33, e-mail marketing@carleasepolska.pl. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Facebook, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin Konkursu dostępny na stronie https://carleasepolska.pl/

 1. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Facebook i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@carleasepolska.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

(+48) 512 80 70 80

Najnowsze artykuły