REGULAMIN PROMOCJI "URODZINY"

Tylko teraz do końca listopada 2023 na hasło "PREZENT", otrzymasz zestaw kosmetyków do pielęgnacji samochodu o wartości 700 zł. Sprawdź w regulaminie jak skorzystać z promocji.

 1. Car Lease Polska
 2. Blog
 3. REGULAMIN PROMOCJI "URODZINY"

REGULAMIN PROMOCJI 

„URODZINY”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Urodziny”.
 2. Promocja jest organizowana przez Car Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000755674, kapitał zakładowy 100.000 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji. 
 3. Promocja odbywa się w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok
 4. Promocja obowiązuje do końca listopada 2023 roku

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która w okresie trwania Promocji zarezerwuje samochód na hasło “PREZENT” a następnie podpisze umowę na finansowanie na dowolny samochód z oferty Car Lease Polska oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
 2. Hasło “PREZENT” będzie branie pod uwagę tylko i wyłącznie podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z ekspertem lub poprzez uzupełnianie pola “uwagi” w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej.
 3. Przedmiotem promocji są kosmetyki do pielęgnacji samochodów o wartości 700zł
 4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie samochody w dowolnym finansowaniu z oferty Car Lease Polska
 6. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 7. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 8. Przedmiot promocji czyt. kosmetyki do pielęgnacji samochodów są wysyłane drogą pocztową w dniach, w których następuje odbiór zamówionego samochodu
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki przedmiotu promocji do dwóch tygodni od odbioru zamówionego samochodu.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres marketing@carleasepolska.pl.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

(+48) 512 80 70 80

Najnowsze artykuły